Garantier


Vi på MaskinOnline hjälper dig som köper en produkt via oss vid ett eventuellt garantiärende. I vanliga fall har du 1-2 års garantitid men detta skiljer mellan tillverkarna.
Våra leverantörer har olika garantier beroende på fabrikat och vi hänvisar till leverantörens hemsida för att du som köpare får reda på mer om hur villkoren ser ut för respektive leverantör. Observera att garantiåtaganden ej gäller slitage eller felaktig användning. Endast ursprungsfel och materialfel från leverantören. 

Skillnad på reklamation och garanti

Du som konsument har upp till tre år från inköpstillfället att reklamera ett ursprungligt fel på en vara som du köpt från oss. Detta enligt Distansavtalslagen (2005:59). Ett ursprungligt fel är alltså ett fel som varan hade innan du som konsument fick den. Du som konsument behöver alltså reklamera inom skälig tid från att felet upptäckts. Har det gått mer än 6 månader från att du mottagit varan från oss, behöver du som konsument påvisa att det är ett tillverkningsfel för att felet ska omfattas av reklamationsrätten. 

Vill du läsa på mer om detta så hittar du mer information här: www.konsumentverket.se  

Skulle en skada uppstå, så ser vi gärna att du kontaktar oss via vårat Retur / Reklamations formulär. Där hjälper vi dig att skapa ett serviceärende. Uppge ditt ärende-/ordernummer med en kortare beskrivning av felet för snabbare hantering.

Garantin gäller inte om du som konsument varit oaktsam

Garantin gäller inte alltid. Vi nedanstående punkter kan du som konsument inte kräva att garantin ska gälla:

  • Onormal användning som kan ha skadat produkten
  • Förslitningsskador på t.ex chuck som kan hänföras till ovarsam eller felaktig behandling/användning
  • En olyckshändelse efter att du som konsument har fått varan
  • Att du som konsument inte följt skötsel- och serviceanvisningar
  • Vid vanvård

Hikoki

Som en följd av HiKOKIs genomgående höga produktkvalité ger vi 36 månaders garanti från inköpsdatum för de flesta av våra varumärken och produkter – utan föregående registrering.

Det som krävs är att du bifogar ditt kvitto vid eventuellt garanti åberopande.

HiKOKI ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SERVICE, gällande från 01.10.2020

Fullständiga villkor för återförsäljare återfinns i webbshop.

GARANTI / REKLAMATION

HiKOKI tillämpar 3 års garanti från inköpsdatum för HiKOKI verktyg, batterier och laddare samt HiKOKI, BASSO och MFT spikverktyg, el-, gas-, luft- och batteridrivet. Garantin gäller även HiKOKI park-/trädgårdsverktyg.

För övriga verktyg/produkter i sortimentet tillämpas 1 års garanti.

Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt – förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning. Verktyget måste vara köpt i - och ingå i - HiKOKI Nordens produktsortiment

HiKOKI avgör om verktyget är ett garantiåtagande. Garantin omfattar material och/eller produktionsfel. Detta gäller under förutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisning.

Avgift tillkommer enligt gällande prislista, om kvitto/faktura inte bifogas verktyg.

Åberopande av garanti bortfaller om giltigt köpbevis inte kan uppvisas och bifogas.

Reklamationsrätten bortfaller om:

• Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning

• Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete

• Användning av icke originaldelar

• Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av HiKOKI

• Reparation är utförd av icke auktoriserad HiKOKI-serviceverkstad

• Kvitto/Faktura med inköpsdatum inte kan uppvisas

REPARATION / SERVICE

Service eller reparation ska ske hos auktoriserad HiKOKI verkstad eller HiKOKIs egen Serviceavdelning. Service/reparation av Bendof sker enbart av HiKOKI utsedd serviceverkstad eller HiKOKIs Serviceavdelning. All reparation, service, modifiering eller inspektion får endast utföras av godkänd serviceverkstad, om så ej sker avsäger sig HiKOKI allt ansvar för eventuella garantiåtaganden.

SERVICEREGISTRERING

Samtliga verktyg, oavsett varumärke, ska registreras av Återförsäljare i HiKOKIs serviceprogram.

PRISER

Enligt gällande prislista Service. HiKOKI förbehåller sig rätten att ändra produkter eller priser utan föregående meddelande om inte annat avtalats, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.